ОБЩИ УСЛОВИЯ

Условия за използване на уебсайт metrobulgaria.bg

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между “Метро Тур България” ЕООД, по-долу за краткост "Търговец", от една страна, и потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт www.metrobulgaria.bg, наричани по-долу за краткост Потребители, от друга.

“Метро Тур България” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206557410, с адрес гр. Свиленград, п.к. 6500, ул. Александър Стамболийски № 23, имейл: office@metrobulgaria.bg, телефон +359 2 931 41 39

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на “Метро Тур България” ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “Метро Тур България” ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.


Дефиниции


За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт/Уебсайт - www.metrobulgaria.bg и всички негови подстраници.

Билет – Документ, удостоверяващ сключен договор за превоз.

Потребител - всяко физическо лице, което закупва билети от уебсайта, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия - настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Договор за превоз - договор, по силата на който превозвач се задължава да превози пътника и личния му багаж от едно място до друго, като му осигури подходящи удобства и сигурност според вида на превозното средство и разстоянието, а пътникът поема задълженията да заплати превозната цена и да спазва правилата за ползуване на превозните средства.


Предоставяни услуги


1. На Сайта Потребителите имат възможност да закупят билет, респективно да сключат договор за превоз.

1.1. Отношенията във връзка с изпълнение на договора за превоз не са предмет на настоящите общи условия. Същите са достъпни на следната интернет страница: http://metrobulgaria.bg/conditions-of-carriage.

1.2. При наличие на противоречие между разпоредбите на настоящите общи условия и тези, отнасящи се до изпълнението на договора за превоз, посочени в предходната точка, с предимство са последните.

1.3. Билетите, предлагани от Търговеца посредством уебсайта са предназначени за физически лица и/или юридически лица.


Поръчка


2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за сключване на договори за превоз посредством закупуване на редовен превозен документ - билет. За нуждите на тълкуване на настоящите общи условия, закупуване на билет и сключване на договор за превоз следва да се считат за еквивалентни понятия.

2.1. Договорът за превоз се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.

2.2. След избиране на една или повече билета, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

2.4. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

2.5. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

2.6. При извършване на поръчка Потребителят следва да предостави актуални лични данни на лицата, които ще бъдат страни по съответните договори за превоз на пътници.

2.7. Поръчаните и заплатени билети се получават съобразно с общите условия за извършване на пътнически превози.

3. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;

3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.


Цени


4. Цените на предлаганите билети са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

4.1. Цените на стоките включват ДДС в случаите, в които е предвидено начисляването му.

5. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта билети, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

6. Търговецът може да предоставя отстъпки за билетите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

 

6.2. Всеки Пътник може да се регистрира и да се включи в програмата ни за лоялност от следния линк или в удобен за него офис. Програмата осигурява различни отстъпки от цената на билет или безплатен билет в зависимост от броя натрупани пътувания.

 


Плащане


7. Потребителят може да заплати цената на поръчаните билети посредством следните методи:

• Посредством банкова или платежна карта съобразно общите условия на съответния платежен оператор, услугите на който биват използвани от Търговеца.

• Плащане чрез банков превод по банковата сметка на Търговеца.

8.Търговецът запазва правото си да установи и други методи за плащане на уебсайта, включително чрез услугите на трети лица – платежни оператори, както и плащане в брой на място в търговски обект след направена поръчка.

9. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна, включително по отношение на дължимите такси за извършване на съответната платежна операция.

10. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

11. Когато Потребител упражни правото си на отказ от договора и Търговецът следва да възстанови заплатената цена поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.


Отказ от договора и презаверка на билети


12.Условията за отказ от договора и презаверяване на билети са определени от Търговеца при съобразяване на българското законодателство и могат да бъдат достъпени на следната страница: http://metrobulgaria.bg/conditions-of-carriage.

13. При упражняване на правото на отказ от договора (връщане на билет) Търговецът възстановява на потребителя подлежащата на възстановяване сума посредством същия платежен метод, използван от потребителя в рамките на 7 работни дни, а именно:

1) Цена на билет, платена от Потребителя посредством карта, която подлежи на връщане, се възстановява чрез картова операция по банковата или платежна карта, използвана от потребителя при извършване на плащането.

2) Цена на билет, платена по банков път, която подлежи на връщане, се възстановява по банковата сметка на Потребителя, използвана за превода на цената.


Интелектуална собственост


14. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

15. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

16. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

17. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги посредством уебсайта.

18. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.


Спасителна клауза


19. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


Изменение на общите условия


20. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

21. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

22.В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения


Приложимо право


23. За всички останали случаи, които не са изрично описани в настоящите общи условия се прилагат разпоредбите на Закон за автомобилните превози, НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, Регламент (ЕО) 181/2011 от 16.02.2011г. на Европейския парламент и приложимите разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

24.Със закупуването на всеки билет, Пътникът се съгласява личните му данни да бъдат обработвани съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.